Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 8. seje UO (2011)

Objavljeno: 4.4.2011, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:23 Št. ogledov: 673
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 23.3.2011 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 9 članov, član nadzornega odbora in gost.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo UO s pregledom sklepov s prejšnje seje z dne 23.12.2010. Dodal je, da bo obravnava odnosov med PZS in PD pod točko razno.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik 7. seje UO z dne 23.12.2010.

2. Poročilo o delu društva za leto 2010

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2010. Vodja strokovne službe Aleš Jenko in računovodja Eva Plečko sta predstavila poslovni rezultat za leto 2010, ki je bil prihodkovno slabši kot v letu 2009, predvsem zaradi slabega vremena v mesecu avgustu in septembru. V visokogorju smo v omenjenih mesecih imeli samo dva konca tedna lepega vremena, kar je za pozitivni rezultat premalo. Gotovo je na poslovni rezultat vplivala tudi gospodarska recesija. Vodja strokovne službe je podal tudi informacijo o gibanju članstva v letu 2010 in informacijo o članstvu v tekočem letu. Računovodja je predstavila revizijsko poročilo za leto 2010 in opozorila UO, da bo treba v letu 2011 dati oceniti vsaj dva objekta.
Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2010, popisni elaborat za leto 2010 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev za leto 2010.

Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2010.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2010.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2010.
Sklep: UO je sprejel predlagane odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2010.
Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2010.

3. Plan društva za leto 2011

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2011. Glede na splošno gospodarsko situacijo je bila v razpravi poudarjena skrb za racionalno porabo, vendar ne na račun osnovnega poslanstva društva - združevanja ljubiteljev gora: planincev, alpinistov in športnih plezalcev.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2011.

4. Sklic občnega zbora in volitve organov društva za mandatno obdobje 2011-2013

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru. Predsednik društva je naprosil g. Milana Čučnika za vodenje občnega zbora, kar je le-ta sprejel. Predsednik je predstavil dva nova kandidata za UO, za mandatno obdobje 2011-2013, to sta Tadej Rejc in Iztok Bokavšek. Hkrati pa je poprosil g. Milana Čučnika in g. Borisa Kofola, če prevzameta mesto v NO, v katerem bi se jima pridružil še Tone Sazonov. Oba kandidata sta se strinjala. Za častno razsodišče so bili predlagani g. Pavšek, g. Mušič, g. Kočar in g. Krušnik.

Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v pivovarni Union 12.04.2011 in pridobi soglasja predlaganih članov organov društva.
Sklep: UO je potrdil predlog članov za organe društva: upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

5. Razno

Pogovor je tekel o: sodelovanju PD pri oblikovanju novega statuta PZS, sodelovanju vodje strokovne službe PD v gospodarski komisiji PZS pri oblikovanju cen in popustov v planinskih kočah, sodelovanju predsednika društva v Odboru za članstvo pri PZS. Izpostavljen je bil problem zastopanja društva pri delu MDO.

Sklep: UO pooblasti predsedstvo PD, da se sestane z predsedstvom PZS in o tem poroča na naslednji seji.

Pod točko razno je vodja strokovne službe seznanil UO s predlogom povišanja društvenega dodatka zaposlenim, saj s plačami nismo več konkurenčni ostalim PD. Izpostavljen je bil problem splošnega gospodarskega stanja, predsednik je podal predlog, da se v primeru izredno slabega poslovanja tekom leta plače vrnejo v obstoječe stanje.

Sklep: Predsednik društva in ostali člani UO se strinjajo s predlogom. V primeru izredno slabega poslovanja tekom leta, se plače vrnejo v obstoječe stanje, za kar UO v letu 2011, za obdobje med sejami UO, pooblašča predsedstvo društva.

V Ljubljani, 31. 03. 2011

Povzetek pripravil E.G.

Komentarji - Dodaj komentar