Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 3. seje UO (december 2011)

Objavljeno: 4.1.2012, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:27 Št. ogledov: 703
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 21.12.2011 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 9 članov, dva člana nadzornega odbora in en član častnega razsodišča.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo UO s pregledom sklepov s prejšnje seje z dne 19.10.2011.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo z vsebino sklepov in jih potrjujejo.

2. Plan dela odsekov za leto 2012

Predstavnika AO Matevž Jerman in Jernej Bevk sta podala poročilo v zvezi s postavitvijo plezalne stene v centru GIB. Objekt je še v pridobivanju uporabnega dovoljenja.
V nadaljevanju smo obravnavali program dela odsekov društva, ki je bil tokrat po predhodnem usklajevanju v planinsko alpinističnem sektorju predložen v končni obliki tiskane brošure, katerega dobi vsak član PD Ljubljana-Matica ob plačilu letne članarine.
Skladno z zahtevo iz javnega razpisa za pridobitev sredstev posodobitve planinskih postojank smo v tiskovino vključili logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sklep: Vodja strokovne službe pridobi informacijo o GIB, kako daleč je z pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Sklep: Vodja strokovne službe pridobi osnutek pogodbe o najemu prostora, kjer bi stala plezalna stena.
Sklep: Načelnik AO Matevž Jerman pridobi osnutek pogodbe za izdelavo stene. UO pooblasti predsedstvo za izbor najugodnejšega ponudnika.

3. Članarina 2012

Vodja strokovne službe je predstavil predlog PZS za višino članarin v letu 2012 in način delitve sredstev med PD in PZS. Hkrati je seznanil UO, da PZS pripravlja nov informacijski sistem za evidenco članstva, ki vpeljuje možnost včlanjevanja v vsa društva preko njihovih spletnih strani. Društva naj bi ta predlog prejela do konca leta. Nato je bilo odločanje o društveni višini članarine za leto 2012.

Sklep: UO PD Ljubljana-Matica se strinja z enotnim informacijskim sistemom, ki ga vpeljuje PZS s tem, da je potrebno predhodno urediti področje varovanja osebnih podatkov ter s spremembami uskladiti obstoječi pravilnik društva o varovanju osebnih podatkov.

Sklep: Predlog članarine za leto 2012 je bil sprejet sledeč:
A+ znaša 68 EUR; A+d znaša 63,20 EUR; A znaša 58 EUR; A/d znaša 53,20 EUR; B znaša 24 EUR; B/d znaša 19,20 EUR; B1 znaša 18 EUR; S/Š znaša 15 EUR; S/Š/d znaša 12 EUR; P/O znaša 6 EUR; P/O/d znaša 4,80 EUR.

4. Zakon o prostovoljstvu

Iztok Bokavšek je v nadaljevanju predstavil zakon s področja prostovoljstva, kako se bo formirala v prihodnje prostovoljska organizacija, kaj pomeni biti njen član. Navedeno bi lahko pomenilo za društvo nek nov vir financiranja, hkrati pa bo zaradi birokracije močno povečalo delo v odsekih in na samem društvu. Potrebno bo preučiti, kaj vse lahko postorimo na tem področju, hkrati pa v prihodnjem letu razen včlanitve v prostovoljsko organizacijo še ni za pričakovati pozitivnih učinkov (sofinanciranje ipd.).

Sklep: UO je seznanjen s poročilom in predsednik društva zadolži Iztoka Bokavška, da pregleda in po potrebi pripravi predlog sprememb pogodb, katere ima društvo sklenjene s posameznimi člani društva za izvajanje programa odsekov.
Sklep: UO se strinja z včlanitvijo med prostovoljske organizacije.
Sklep: Edo Grabrijan pripravi predlog excel tabele o vseh izvedenih akcijah v društvu v preteklem letu.

V Ljubljani, 28. 12. 2011

Povzetek pripravil E.G.

Komentarji - Dodaj komentar