Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 4. seje UO (marec 2012)

Objavljeno: 22.3.2012, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:27 Št. ogledov: 687
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 14.3.2012 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 9 članov, dva člana nadzornega odbora in računovodkinja društva.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo UO s pregledom sklepov iz prejšnje seje z dne 21.12.2011. Povedal je, da si je prostore za steno na GIB-u ogledal tudi sam. Stena je lahko večja od stene v OŠ Nove Jarše in bi jo naši alpinisti lahko koristili 40 ur tedensko, predvidoma od 17h do 23h zvečer.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik 3. seje UO z dne 21.12.2011.
Sklep: Sklepe 7./3, 8./3 in 9./3 preloži upravni odbor na jesensko sejo 2012.

2. Poročilo o delu društva za leto 2011

Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2011, popisni elaborat za leto 2011 in predlog odpisov osnovnih sredstev, odpis materiala in terjatev za leto 2011. UO je predlagal, da naj strokovna služba posveti večjo pozornost pri nabavi spominkov, da se ne bi potem odpisovalo, ker se ni dovolj pretehtalo možnosti prodaje.
Računovodja je predstavila tudi revizijsko poročilo za leto 2011 in opozorila UO, da bomo morali v letošnjem letu dati oceniti še en objekt - planinsko kočo.
V zvezi s podpisovanjem zaključnega računa s strani UO je potrebno pridobiti strokovno mnenje, saj se je večini članov UO zahteva s strani revizorke zdela nenavadna. Člani UO so sicer v duhu dobrega sodelovanja in nemotenega delovanja društva poročilo v veliki večini tudi podpisali, so se pa strinjali, da se zadeva preveri. Enačenje društva z gospodarsko družbo je neupravičena.

Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2011.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2011.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2011.
Sklep: UO je sprejel predlagane odpise osnovnih sredstev, odpis materiala in terjatev za leto 2011.
Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2011.
Sklep : Preveri se upravičenost zahteve po podpisovanju revizijskega poročila s strani članov UO.

3. Plan društva za leto 2012

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2012.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2012.

4. Gospodarski del pred začetkom sezone

Predsednik je povedal, da se pri PZS vsako leto trudimo doseči spremembe pri popustih za spanje
in pri oblikovanju cen, vendar do sedaj še nismo bili uspešni.

5. Sklic občnega zbora

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo letos v prostorih Pivovarne Union dne 12.04.2012, ob 17h. Predsednik društva je naprosil g. Milana Čučnika za vodenje občnega zbora, kar je le-ta sprejel.

Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v pivovarni Union 12.04.2012.

6. Razno

Upravni odbor se je seznanil s turnim kolesarjenjem. Mateja Vertelj je že opravila tečaj. V letu 2012 pa se bo za tečaj odločila še ena članica. Pod točko razno je Jože Drab izrazil željo, da se vabila za sejo pošiljajo po elektronski pošti. Podan je bil predlog o elektronskem vročanju vabil na seje UO.

Sklep: Vabila na seje UO se pošiljajo elektronsko razen tistim članom, ki to ne želijo. Strokovna služba pridobi podatke o načinu vročanja vabil ostalim članom UO in NO in sestavi imenik z naslovi ter ga posreduje članom UO in NO.

V Ljubljani, 22.3. 2012

Povzetek pripravil E.G.

 

 


Komentarji - Dodaj komentar