Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (marec 2014)

Objavljeno: 8.4.2014, zadnja sprememba 3.6.2014 ob 13:17 Št. ogledov: 735

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 19.03.2014 redno sejo, kjer je bilo prisotnih devet članov, dva člana nadzornega odbora in računovodkinja društva.

Pregled zapisnika predhodnih sej Upravnega odbora

Na začetku seje je predsednik NO podal poročilo in predlagal UO sledeče:

  • Društvo naj bo glede na finančno situacijo pozorno pri izbiri najugodnejše rešitve za ureditev problematike odpadnih voda in odpadnega blata v Triglavskem domu na Kredarici, ali naj se celo poslužuje odvoza v dolino.
  • Glede na izkušnje pri čistilnih napravah na Domu na Komni in Koči pri Triglavskih jezerih, naj se v prihodnje za izdelek, ki ne ustreza standardom uveljavi pogodbena garancija.
  • Za vse ponudbe v kolikor bo to mogoče naj se pridobijo vsaj še dve ponudbi in nato naj se izbere ustreznega izvajalca. Najugodnejšega naj izbere gradbena komisija.

Glede na predloge NO so bila v nadaljevanju dana pojasnila:

  • Načrtovan poseg pri Triglavskem domu na Kredarici vezan na gradnjo čistilne naprave je pojasnjen v razpravi k poročilu. Pojasnjeno je bilo UO kako potekajo aktivnosti in v kateri fazi se nahajamo.
  • Kadar gre za načrtovana dela, se ob upoštevanju krajevnih razmer praviloma pridobiva več ponudb, za interventna dela pa ne.

Računovodja je opozorila NO na račun pri izvedbi del za popravilo dotrajane kanalizacije v Domu na Komni.

  • Vodja strokovne službe naj pripravi pojasnilo za sejo predsedstva in NO.
  • Izvajalec del naj pripravi podrobno specifikacijo del in materiala.

Sklep: Vodja strokovne službe pripravi pojasnilo o opravljenih delih na Komni v roku 14 dni.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik sej UO z dne 09.10.2013 in 18.12.2014.

Poročilo o delu društva za leto 2013

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2013. Vodja strokovne službe in računovodja sta predstavila poslovni rezultat za leto 2013, ki je bil prihodkovno enak kot v letu 2012, razen beleženja upada števila članstva. Računovodja je predstavila tudi revizijsko poročilo za leto 2013 in opozorila UO, da bomo morali v letošnjem letu poslovati z nižjimi stroški, ter z nižjimi vlaganji v objekte, ker moramo ob koncu leta imeti boljši poslovni rezultat in znižati izgubo. Predsednik društva je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2013, popisni elaborat za leto 2013 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev za leto 2013.

Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2013.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2013.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2013.
Sklep: UO je sprejel odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2013.
Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2013.

Plan društva za leto 2014

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2014.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2014.

Sklic občnega zbora

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru. Predsednik društva je naprosil g. Čučnika za vodenje občnega zbora, kar je sprejel. Vodja strokovne službe organizira sestanek za operativno izvedbo občnega zbora s predsednikom društva in predlaganim predsednikom občnega zobra.

Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v pivovarni Union 10.04.2014.

Razno

Pod točko razno nam je vodja strokovne službe predstavil dve novi ponudbi glede sodelovanja s Kočo Savica in možnostjo nakupa ali najema dodatnih kletnih prostorov na Trdinovi.

Sklep: UO pooblašča vodjo strokovne službe za nadaljevanje obravnavanih aktivnosti.

V Ljubljani, 21. 03. 2014


Komentarji - Dodaj komentar