Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (marec 2017)

Objavljeno: 8.6.2017 Št. ogledov: 665

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 22.03.2017 redno sejo, kjer je bilo prisotnih dvanajst članov, dva člana nadzornega odbora in računovodkinja.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel sejo s pregledom sklepov s prejšnje seje.

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO in potrjujejo predlagani dnevni red.

Poročilo o delu društva za leto 2016

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2016. Vodja strokovne službe in računovodja sta predstavila poslovni rezultat za leto 2016, ki je bil prihodkovno boljši kot v letu 2015, predvsem zaradi boljšega vremena ob koncih tedna v celi poletni sezoni. Vodja strokovne službe je podal tudi informacijo o gibanju članstva v letu 2016, v katerem smo beležili 6 % porast članstva glede na leto 2015.
 
Računovodja je predstavila tudi revizijsko poročilo za leto 2016 in opozorila UO, da bomo morali v letošnjem letu kontrolirano izvajati investicije, ker želimo imeti ob koncu leta boljši rezultat. Predsednik društva je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2016, popisni elaborat za leto 2016 in predlagal odpis osnovnih sredstev za leto 2016.

Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2016.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2016.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2016.
Sklep: UO je sprejel predlagane odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2016.
Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2016.

Plan društva za leto 2017

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2017. Pogovor se je nadaljeval z problematiko upadanja vodniških storitev.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2017.

Sklic občnega zbora

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo letos v Pivovarni Union. Predsednik društva je naprosil g. Hinka Šolinca za vodenje občnega zbora, kar je sprejel. Predsednik je povabil vse člane UO, da kandidirajo tudi za prihodnji mandat.

Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v pivovarni Union 12.04.2017.

Razno

Pod točko razno smo se pogovarjali o ponovnem zagonu odseka za varstvo narave in gorsko stražo, katerega je prevzel Bojan Oblak. V letošnjem letu bomo skupaj z Zavarovalnico Triglav organizirali v okviru projekta Očistimo gore dve čistilni akciji, v kateri naj bi odsek aktivno sodeloval in prevzel s tem povezane aktivnosti. Pridružil naj bi se tudi mladinski odsek. Vsa dogajanja bodo koordinirana med vodjo strokovne službe in načelnikoma odsekov.

Vodja strokovne službe je seznanil UO o postavitvi novega bivaka na mestu obstoječega pri Koči pri Triglavskih jezerih, kateri bo mogoč ob ureditvi zemljiškega stanja z nadškofijo v Ljubljani. Zadeve se urejajo hkrati z urejanjem zemljišča v Krmi. Predvideno bo urejeno do poletja.

Ljubljana, 8. 4. 2017


Komentarji - Dodaj komentar