Varstvo narave - Predstavitev

Predstavitev


Predstavitev Odseka za varstvo narave in gorsko stražo pri PD Ljubljana Matica

Gorska straža pri našem planinskem društvu ima dolgoletno tradicijo, saj deluje že od leta 1966. Nekdanje ime ohranjamo zaradi tradicije in prepoznavnosti. Najprej je bila naša poglavitna naloga varovanje zavarovanih rastlin, ki so bile ogrožene zaradi nabiranja, ogroženost le-teh pa se je z ozaveščenostjo obiskovalcev precej zmanjšala. Sedaj je zanje bolj ogrožujoče spreminjanje okolja (izsuševanje, gnojenje, pozidava, onesnaževanje, množični turizem, promet...). Kasneje smo organizirali očiščevalne akcije, te so ponekod še potrebne, vendar je teh akcij tudi spričo večje osveščenosti planincev precej manj.

Glavni namen našega delovanja je spoznavanje narave, razumevanje okoljskih problemov in delovanje v prid njihovemu reševanju ter seveda druženje vseh, ki imamo radi naravo.

Če bi se nam radi pridružili, vam bomo z veseljem pomagali spoznati naše naravno bogastvo. Srečanja in predavanja imamo po dogovoru v društvenih prostorih na Trdinovi 8, najpogosteje na prvi torek v mesecu. Za izlete se večinoma dogovarjamo preko elektronske pošte. Če bi se kdo rad pridružil naši mailing listi, naj piše na stoenajst@gmail.com ali se udeleži katere od napovedanih akcij. 

Vabljeni torej v PD Ljubljana Matica, kjer se boste lahko pridružili skupini naravovarstvenih zanesenjakov. 

Načelnik odseka Bojan Oblak 

 

Gorski stražar

Varovanje gorske narave je bilo med programi usposabljanj Planinske zveze Slovenije eno prvih, samostojno vključeno že v programu gorskih stražarjev od leta 1954 naprej, od vsega začetka pa je prisotno tudi v programu planinske šole, pri usposabljanju mentorjev planinskih skupin, vodnikov PZS in v drugih programih, vendar le z manjšim številom ur pri vsakem usposabljanju. Usposabljanje gorskih stražarjev je bilo z razširjeno vsebino pogosto izvedeno tudi ob usposabljanju nekdanjih mladinskih in planinskih vodnikov. Ena in druga oblika sta v poznih osemdesetih in devetdesetih letih večinoma zamrli.

Razlogi, zaradi katerih je bilo usposabljanje gorskih stražarjev pred pol stoletja uvedeno, so ostali, le na začetku prisotna želja, da bi bili le ti resnično nekakšni stražarji v gorah, je odpadla, pojavlja pa se vrsta novih, ki jih narekujejo vse kompleksnejši pojavi v naravi in družbi, predvsem pa premajhen poudarek na kvalitetnejšem duhovnem doživljanju gora. Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da bo posodobitev tega programa, dopolnila in obogatila vsebinski del programov planinskih društev tudi tam, kjer tega programa do sedaj niso nikoli izvajali.

Program gorski stražar je zato je namenjen članom planinskih društev in drugim obiskovalcem gora, ki želijo poglobiti znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje in boljše spoznavanje in razumevanje oblik, procesov in pojavov v gorski naravi, za utrditev odsekov za varstvo narave v planinskih društvih ter za posredovanje tega znanja članom planinskih društev, prijateljem, znancem in svojim najbližjim.

Naloga goske straže je, da z lastnim pozitivnim zgledom, informiranjem in širjenjem ideje o varovanju gorske narave ter s posamičnimi in skupnimi akcijami, prvenstveno z metodama vzgajanja in prepričevanja, vzgojno vplivajo na planince in druge obiskovalce narave, jih osveščajo in jih navajajo k takemu ravnanju, ki je skladno z načeli spoštovanja in varstva narave. Gorski stražar skrbi za varstvo naravnih okolišev, ki so neposredno ali posredno povezani s planinstvom, zlasti varstvo gorskih območij, naravnih parkov, planinskega rastlinstva in živalstva, predvsem zaščitenih rastlin in živali, gorskih voda, ozračja in okolja, da se ohrani nepremična geološka in geomorfološka dediščina, zavarujejo naravne vrednote in krajinske značilnosti, ohrani prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi ter biotsko raznovrstnostjo in krajinsko pestrostjo ter ohrani kulturno in duhovno izročilo prebivalstva gora, skupaj z njegovo bogato kulturno dediščino.

Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo. Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, planinstvo pa je z naravo močno povezano, zato dosledno spoštuje prvine varstva narave in okolja in je v tem prizadevanju za zgled drugim. 

Gorska straža (GS) je posebna organizirana dejavnost v okviru Planinske zveze Slovenije, katere namen je vzgajati ljudi v pravilnem odnosu do narave in preprečevati njeno pustošenje. 

 

Učijo nas, da popolnosti ni; a ko v gorah posije sonce, jim ne verjamem. (Samo Resnik, Jalovec - 1979)

Odsek za varstvo narave in gorsko stražo
Naslov:Trdinova 8, Ljubljana (1. nadstropje)
Kraj:Ljubljana
Načelnik:Bojan Oblak
Telefon:
E-pošta:stoenajst@gmail.com
Sodelavci:
Spletna stran:
Srečanja:prvi torek v mesecu ob 18.uri